Class X

Year Name
2019 - V. Hema
2018 - R. Kowshika
2017 - B. Dhivya, V. Madumathi, S.Janani
2016 - M. Snaha
2015 - B. Vignesh Raja
2014 - S. Swetha
2013 - B .Kaushik
2012 - M. Suba
2011 - R. Karthick
2010 - M. Harihara Subramaniam
2009 - K. Rajkumar
2008 - D. Nirmal

Class XI

Year Name
2019 - M. Bavadharani

Class XII

Year Name
2019 - G. Parasakthi
2018 - A. Aman
2017 - P. Ajitha
2016 - A. Shunmuga Prabhu
2015 - S. Pavithra
2014 - S. Manikanda Prabhu
2013 - R. Karthik
2012 - R. Srinivasa Raghavan
2011 - K. Rajkumar